Voorwaarden Praktijk eb en vLoet

Algemene  Voorwaarden 

Algemeen 

‘Praktijk eb en vLoet’ is opgericht door Loet de Steenhuijsen Piters, is gevestigd in Schoorl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72416742. Praktijk eb en vLoet richt zich op het coachen van vrouwen.

Privacy 

Praktijk eb en vLoet gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, wordt over meer dan enkel persoonsgegevens beschikt. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en er worden uitsluitend gegevens verzameld die in dat verband nodig of nuttig worden geacht. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is. Praktijk eb en vLoet doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Praktijk eb en vLoet is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals het zeven jaar bewaren van factuurgegevens voor de belastingdienst. Praktijk eb en vLoet respecteert uw privacyrechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen.

Vertrouwelijkheid 

Praktijk eb en vLoet is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Loet de Steenhuijsen Piters is lid van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en werkt volgens de Internationale Ethische Code van de EMCC (Global Code of Ethics).

Aansprakelijkheid 

Het advies en de begeleiding van Praktijk eb en vLoet zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Praktijk eb en vLoet is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de coach. Voor lichamelijke- en psychische klachten raadt Praktijk eb en vLoet aan altijd contact op te nemen met uw huisarts. 

Tarieven 

De tarieven worden voorafgaand aan het starten van een traject gecommuniceerd.
De bedragen zijn voor voorbereiding, verslaglegging, (eventueel op maat gemaakte) materialen en zijn vrijgesteld van BTW. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de coaching inbegrepen. 

Betalingsvoorwaarden 

Na bevestiging van de eerste afspraak wordt de factuur digitaal verzonden. U verplicht zich het bedrag voor de start van het traject te voldoen. In overleg kan er een betalingsafspraak gemaakt worden, welke per mail bevestigd wordt. 

De betalingsplicht blijft van kracht ook als je, na betaling van de eerste termijn, besluit niet door te gaan met mijn begeleiding. 

Geldigheidstermijn

Het coachingstraject van zes sessies dient binnen negen maanden afgerond te zijn. 
Kortere coachingstrajecten dienen binnen zes maanden afgerond te zijn.

Verhindering 

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. 

Klachtenregeling NOBCO

Loet de Steenhuijsen Piters hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan goede relaties. Bent u als opdrachtgever onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van Loet de Steenhuijsen Piters, laat dit zo spoedig mogelijk weten. Loet de Steenhuijsen Piters zal zo snel mogelijk zorgen voor een gesprek waarin u uw klacht uiteen kunt zetten. Uw klacht en de wijze van afhandeling worden altijd vertrouwelijk behandeld. Mochten we niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u uw klacht indienen bij de beroepsvereniging NOBCO. Deze zal de verdere afhandeling op zich nemen. De klacht en de wijze van afhandeling worden altijd vertrouwelijk behandeld minimaal 1 jaar bewaard.